Tavoitteena hiilineutraali ja hyvinvoiva Eurooppa

Suomesta pyritään tekemään hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden avulla ratkotaan globaaleja haasteita, joissa onnistumisesta on kiinni elämäntapamme säilyminen ja koko ihmiskunnan tulevaisuus.

Vihreää siirtymää tukevilla poliittisilla linjauksilla pyritään ympäristötuhon ja luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemisen ohella estämään taantuma ja luomaan talouskasvua.

Konkreettisina tavoitteina ovat uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten fossiilisten polttoaineiden ja metallien, kulutuksen vähentäminen ja materiaalien kiertotalousasteen kaksinkertaistaminen.

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouden hyödyt

Kestävän tasapainon hakeminen yhteiskuntaamme kiertotaloudella on upea tavoite, sillä se tuottaa hyvinvointia jokaiselle yksilölle ja yhteisölle sekä yhteiselle ympäristöllemme. 

Nyt esillä olevat keinot hillitsevät ilmastonmuutosta ja luontokatoa eli turvaavat elämän jatkumista maapallolla. Lisäksi ne tukevat yhteiskunnan omavaraisuutta epävarmassa maailmantilanteessa niin ravinnon kuin raaka-aineiden saatavuuden suhteen, luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Kiertotalouteen siirtymän ennustetaankin tuottaneen jopa 2,5 miljardin euron kasvun Suomen talouteen vuoteen 2030 mennessä. 

Kierrätyksen merkitys kansantaloudelle

Menestyksen mahdollisuudet piilevät teollisuuden kannalta esimerkiksi siinä, että kierrätystä tehostamalla ja kiertomateriaalin käyttöä lisäämällä säästetään raaka-aine- ja energiakuluissa. Samat raaka-aineet tuottavat siis enemmän, kun materiaalikierrosta huolehditaan nykyistä paremmin läpi koko arvoketjun.

Kierrätyksen tehostamisella onkin ymmärretty olevan erityisen tärkeä rooli kansantaloudellisesti. Yhteiskuntamme kilpailukyky ja tuottavuus tulevaisuudessa riippuu nimenomaan tärkeiden raaka-aineiden, kuten yhteiskunnan sähköistymisen toteuttamiseen tarvittavien metallien saatavuudesta. 

Tavoitteeseen pääseminen vaatii ymmärrystä ja sitoutumista: meidän jokaisen täytyy tuntea vastuumme ja velvollisuutemme osana kokonaisuutta.

Rakennuksia ilmasta kuvattuna.

Romualan yritykset kiertotalouden muutosvoimana

Me metallinkierrätystä tekevät yritykset olemme tiedostaneet jo hyvän aikaa merkittävän roolimme kiertotalouteen pohjautuvan uuden talousmallin toteuttamisessa ja kansallisten päästö- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Toimialamme yritykset muodostavat globaalin kaupunkikaivosten verkoston. Olemme yhdessä ekotehokkaan metalliteollisuuden puuttuva lenkki, kiertotalouden muutosvoima. 

Me keräämme yhteiskunnalle tarpeettomaksi käyneistä tavaroista, koneista ja kaupunkirakenteista talteen metallit ja kierrätämme ne raaka-aineeksi teollisuuteen. Toimialamme yhteinen tehtävä on pienentää metalliraaka-aineen tuotantoon, jalostamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä päästöjä. Samalla tarjoamme teollisuuteen kriittisiä raaka-aineita, joita yhteiskuntamme tarvitsee tulevaisuuden kehitykseen.

Meidän näkökulmastamme kiertotalouteen siirtyminen onkin tervetullut askel siihen suuntaan, että arvoketjujen kokonaisvaikutukset katsotaan ja päätöksiä tehdään sen mukaisesti. Nämä asiat eivät siis koske vain metallin kierrättäjiä tai terästeollisuutta. Jotta muutos on mahdollinen, täytyy koko yhteiskunnan, jokaisen meistä yksilönä, oppia katsomaan asioita uudella tavalla. 

Jokaisella luonnonvaroja säästävällä ja päästöjä vähentävällä teolla on merkitystä, kun pyrimme kohti ympäristö- ja kiertotaloustavoitteita samaan aikaan kuin kehitys ottaa harppauksia eteenpäin kohti yhä vahvemmin digitalisoitunutta maailmaa.

Kierrätystyömaa.

Lisää kansallisesta kiertotalousohjelmasta

Perehdy aiheeseen tarkemmin Ympäristöministeriön sivuilla.

Lisää kansallisesta kestävästä kasvusta ja vihreästä siirtymästä

Perehdy aiheeseen tarkemmin Valtiovarainministeriön sivuilla.